คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการเบื้องต้นของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานการออกแบบ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน ความสะดวกสบาย การใช้วัสดุ และการสื่อความหมายด้านการเขียนแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น