วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นักออกแบบคือใคร (Who is The Designer?)

นักออกแบบคือใคร (Who is The Designer?)

นักออกแบบ(Designer) คือ บุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษในทางความคิดสร้างสรรค์และสามารถในการคิดแก้ปัญหาให้สอดคล้องกลมกลืนเข้ากับความเจริญทางเทคโนโลยีได้ด้วย บ่อยครั้งที่มีการสำคัญผิดคิดว่า นักออกแบบจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในทางศิลปะอยู่ด้วย และก็เป็นการสำคัญผิดอีกเช่นกันถ้าคิดว่านักออกแบบควรจะทำงานแต่ในด้านศิลปะความงามกับการออกแบบเท่านั้น ผู้ที่สามารถออกแบบโดยคำนึงถึงศิลปความงามอย่างเดียวนั้นไม่ใช่นักออกแบบแต่ควรจัดให้เป็นนักเขียนแบบ หรือนักวาดแบบมากกว่า (Stylist)
นักออกแบบไม่จำเป็นต้องมีความเก่งกาจในการวาดเขียน แต่นักออกแบบที่ดีพร้อมควรจะมีความสามารถในการเขียนและวาดรูปอีกทั้งควรมีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะ (Arts) อันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ด้วย นักออกแบบอาจเป็นวิศวกร นักประดิษฐ์ หรือบุคคลในอาชีพใด ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีพรสวรรค์พิเศษสามารถคิดแก้ปัญหาเพื่อสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ให้คุณค่าและคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ขึ้นมาใหม่ได้ ถึงแม้เขาผู้นั้นจะไม่มีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมหรือศิลปกรรมเลยก็ตาม แต่ถ้าสิ่งที่เขาค้นคิดขึ้นมาในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่สามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ให้ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้นไปกว่าเดิมได้แล้ว ก็ถือได้ว่าเขาผู้นั้นคือนักออกแบบ ตัวอย่างนักออกแบบคนสำคัญของโลก เช่น โทมัส เอ เอดิสัน (Thomas A. Edison) ผู้ซึ่งมีภูมิหลังเป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อย ไม่มีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์ แต่มีความสามารถในความนึกคิดสร้างสรรค์ที่สูงมาก มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาและสรรสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้จากสิ่งที่ใคร ๆ คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ผลงานของเอดิสันยังคงปรากฏจรรโลงโลกและให้ความสะดวกสบายเป็นเครื่องมือรับใช้ของมนุษย์ชาติมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

นักออกแบบจะต้องมีความสามารถในการตีปัญหาให้ได้มาซึ่งความต้องการขั้นพื้นฐานและต้องรู้จักการพัฒนาความคิดให้ก้าวไกลออกไป รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการยอมรับในข้อผูกพันทางด้านการตลาด ด้านสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความนิยม นักออกแบบศิลปะอุตสาหกรรมจะต้องเข้าใจเกี่ยวโยงลึกซึ้งในงานออกแบบของตนเอง อาทิเช่น กรรมวิธีในการผลิต (โดยระบบโรงงานอุตสาหกรรม) เข้าถึงเรื่องมนุษย์วิทยา (Human factor) ความง่าย (Simplicity) ความสามารถในการทำงาน (Workabitity) และศิลปะความงดงามที่จะสอดแทรกเข้าไปในงานออกแบบของตนด้วย นักออกแบบศิลปะอุตสาหกรรมจะต้องมีความสามารถนำเอาศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี ความนิยม ธรรมชาติที่เป็นจริงของมนุษย์และความเป็นไปได้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม เหล่านี้มาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design)ให้ได้ความสมบูรณ์ที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น